Heřman Landsfeld sa narodil 12. augusta 1899  v Malenovicích nad Dřevnicí, zomrel 14. októbra 1899 v Strážnici, pochovaný je v Modre.

Základné vzdelanie dostal v kláštornej škole a všeobecnej škole v Malenovicích odkiaľ prešiel na štúdium do meštianskej školy v Zlíne. Ako výtvarne nadaný žiak dostal v roku 1913 príležitosť študovať za maliara keramiky v učňovskej škole zriadenej pri modranskej keramickej dielni. Podnik pod názvom Slovenská keramika v Modre pracoval v tom čase ako účastinná spoločnosť a jedným z rozhodujúcich účastinárov bol architekt Dušan Jurkovič.  Známy architekt bol povestným aktívnym postojom k záchrane ľudových tradícií, kultúrnych pamiatok a umeleckého remesla. Od roku 1919 v úlohe vládneho komisára pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku vyvinul enormné úsilie zachrániť upadajúcu západoslovenskú džbankársku tradíciu výchovou nových maliarov keramiky. Úlohou nájsť nové talenty poveril výtvarníčku Máriu Vořechovú Vejvodovú, ktorá obišla s týmto úmyslom viaceré školy. Vejvodová pochádzajúca z Březnice navštívila aj školu v Zlíne, kde si vybrala za adepta na učenie Heřmana Landsfelda.

Heřman Landsfeld prišiel  do učenia v roku 1913 a po dvoch rokov získal výučný list. Počas prvej svetovej vojny sa vrátil na Moravu a pracoval ako kalkulant v Baťovom podniku na výrobu topánok. Do keramickej dielne v Modre sa vrátil  v roku 1919. Nadaný maliar dostal ponuku vykonávať vedúceho maliarskej dielne. Medzivojnové obdobie výrobe ľudovej keramiky prialo. Vedenie podniku sa snažilo rozšíriť výrobu,  súvisel s ňou vznik nových  typov riadu i  dekoratívnych námetov. Ako jednému z najzručnejších maliarov, zverilo vedenie podniku túto prácu Landfseldovi. Navrhnúť novú vzrokovnicu bolo zaväzujúce a pre podnik rozhodujúce, určovalo, akým smerom sa bude modranská keramika uberať. Landsfeld sa touto aktivitou stal popredným reprezentantom modranského keramického podniku.

Vďaka návrhom Heřmana Landsfelda získala v roku 1925 Slovenská keramika v Modre  vyznamenanie Grand Prix na Svetovej výstave v Paríži, v roku 1926  ocenenie vo Filadefii  a roku 1929  zlatú medailu v Barcelone.

Landsfeld počas modranského obdobia vykonal v Modre obrovský kus práce. Mimo maliarne, kde mu bolo prideľované maľovanie najreprezentatívnejších kusov keramiky, sa zaslúžil najmä o zdokumentovanie západoslovenského džbankárstva,  histórie modranskej dielne i hrnčiarskych a džbankárskych rodín. Táto aktivita súvisela so zostavením vzorkovnice  i spolupráce s poprednými etnografmi, ktorým Landsfeld pomáhal zbierať  a prekresľovať  nadobudnutý materiál. Keramik bol nesmierne činorodý človek, ako neštudovaný amatérskemu archeológovi, bádateľovi a zberateľovi  pre oblasť keramiky mu  prináleží rozhodujúce miesto.

Pred druhou svetovou vojnou aj v Modre začali silnieť protičeské nálady, situácia sa vyhrotila natoľko, že  v roku 1939  sa rozhodol Landsfeld s rodinou opustiť Modru a presťahoval sa na Moravu do Strážnice. Keramickej výrobe sa začal opäť venovať až v roku 1940, než rozbehol vlastnú keramickú dielňu, spolu s manželkou maľoval nábytok a obrázky na skle.

Strážnické obdobie Heřmana Landsfelda bolo ovplyvnené prostredím Slovácka. Okrem keramiky, ktorá niesla aj prvky západoslovenského džbankárstva sa venoval figurálnej keramickej tvorbe. V Strážnici tvoril veľké figurálne kompozície viažuce sa k výročným sviatkom, zvykosloviu a miestnym tradíciám. Aj v Strážnici si zriadil malé keramické múzeu. Naďalej sa venoval zberateľstvu, propagácii keramiky a spolupracoval s keramikmi na Slovensku i etnológmi, ktorí využívali Landsfeldove znalosti i kresliarsky talent.

Materiál

Miesto vzniku

Technika výroby

Výtvarný druh

Heřman Landsfeld

(Showing 1 – 16 products of 602 products)

Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping